Muôn chiều cảm xúc đồng hiện

Rối Mơ là vở diễn đặc biệt đưa khán giả vào một giấc mơ đồng hiện của những con rối – con người, nơi không có thời gian, không có không gian, không có ranh